Filosofie

Daar kan geen twyfel oor die ernstigheid van korrupsie in enige land wees nie, Dit geld veral vir ontwikkelende lande. Korrupsie is nie alleen eties en moreel onaanvaarbaar nie, maar dit mors geld wat baie meer doeltreffend aangewend kon word. Volgens die BBC? word korrupsie in Afrika op sowat US$148 Miljard gereken.*

Suid-Afrika, soos die meeste ander lande, toon oral duidelike tekens van grootskaalse korrupsie. As hierdie verskynsel nie teengestaan word nie, is ons van mening dat korrupsie 'n vlak sal bereik waar dit onmoontlik sal raak om stop te sit. Wanneer korrupsie ge-institusionaliseerd geraak het en derhalwe 'n lewenswyse geword het, sal dit ongehinderd gedy.

Dit is dus allerbelangriks om korrupsie vroeg in sy lewenssiklus te stop. Sy vestiging en verspreiding moet op so 'n vroë stadium as moontlik voorkom word. .

Ons is van mening dat korrupsie op, hoofsaaklik, drie fronte beveg moet word, naamlik, op die Regerings-, Besigheids- en Burgerlike samelewingsfronte. Reëls, wette en korporatiewe regeringsinisiatiewe is nodig maar nie voldoende nie. As individue nie vir hulleself besluit dat korrupsie onaanvaarbaar is nie, is daar maar min kans dat die stryd daarteen gewen gaan word.

Ons glo dat die lede van die publiek 'n "geen verdaagsaamheid" (zero tolerance) houding teen korrupsie moet demonstreer. Dit sal, hopelik, lede van die publiek daarvan weerhou om aan praktyke van korrupsie mee te doen en ook, hopelik, korrupte amptenare van sulke praktyke weerhou.

Ons organisasie is gestig om lede van die Suid-Afrikaanse publiek te mobiliseer om korrupsie onteenseglik af te keur en af te sweer. Ons beplan om dit reg te kry deur lede van die publiek akkuut bewus te maak van die euwels van korrupsie en deur soveel as moontlik publisiteit aan dade van korrupsie te gee. Ons is bewus daarvan dat dagblaaie en tydskrifte gereeld oor korrupsie berig, maar ons wil dit nog verder neem. Ons wil ook graag met ander, soortgelyke organisasies saamwerk, insluitende agentskappe van die Staat.

Kortliks, wat hierdie organisasie probeer doen is om, op die korttermyn, die gedrag van gewone lede van die publiek feenoor korrupsie te beinvloed en, op die langer termyn, om die morele waardes van ons samelewing positief te be'nvloed. Korrupsie vind plaas tussen een, of meer persone. Dit vind plaas op 'n persoonlike vlak waar 'n bewustelike besluit geneem moet word om "Nee" te sê.

Ons glo dat hierdie 'n waardige saak is om na te streef. Dit is in belang van ons land en tot voordeel van elke landsburger. Die uitdaging is groot en sukses is nie gewaarborg nie. Nietemin, "...moet nooit twyfel dat 'n klein groepie denkende, toegewyde lede van die publiek die wereld kan verander nie. In werklikheid is dit die enigste wat dit nog ooit kon doen" (Margaret Mead vert.).

Raad van Beskermhere

Die Raad van Beskermhere bestaan uit hoë profiel Suid-Afikaanse burgers met 'n vlekkelose etiese rekord het en wat uitgesproke is oor korrupsie. Die lede van die Raad word tans onderhandel en sal binnekort bekend gemaak word.

Adviesraad

'n Paneel van deskundiges op verskeie terreine wat die Bestuur van advies op relevante gebiede bedien. Die lede van die Raad word tans onderhandel en sal binnekort bekend gemaak word.

Raad van Direkteure

Prof Ronel Rensburg (Foto en kort CV)
Prof David Taylor (Foto en kort CV)
Dr Johan van Loggerenberg (Foto en kort CV)

Bestuur

Dr Johan van Loggerenberg
Prof David Taylor

Visie

Om 'n wesenlike bydrae te maak om 'n korrupsievrye samelewing in Suid-Afrika te vestig en te onderhou.

Missie

Om die verspreiding van korrupsie in Suid-Afrika te beperk deur lede van die publiek aan te moedig om 'n geen-verdraagsaamheidshouding in te neem teenoor korrupsie.

Wetspersoon

Die organisasie is geregistreer as a seksie21 maatskappy. Dit word befonds deur bydraes van die lede en donateurs en wend fondse aan om sy doelstellings te bereik.

Lokaliteit

Die organisasie het sy kantore in Pretoria maar oor tyd mag daar ander kantore in ander stede geopen word. Die organisasie beperk sy omvang tot die Republiek van Suid-Afrika, donateurs uitgesonder.

* BBC, Africa Corruption Crisis, 17 Feb 2006.

Afrikaans - English
TuisKontak onsPrivacy Policy